Shiva Panchakshari Stotram (With Audio..) | Prabha News IG News

Nagendraharaya Trilochanaya
Bhasmanagaya Maheshvaraya
Nithaya Suddhaya Digambaraya
Tasmai ‘Na’ Karaya Nama: Shivaya 1

Mandakini Salila Chandana is discussed
Nandiswara Pramthanatha Maheshwaraya
Hibiscus flower Bahupushtaya
Tasmai ‘Ma’ Karaya Nama: Shivaya 2

Shivaya Gauri Vadanabja Brinda
Surya Dakshadvara Nasakaya
Sri Neelakanthaya Vrishabhadhwajaya
Tasmai ‘Shi’ Karaya Nama: Shivaya 3

Vashishta Kumbhodbhava Gautamadi
Munindra Dewarchita Shekharaya
Chandrarka Vaishvanara Lochanaya
Tasmai ‘th’ Karaya Nama: Shivaya 4

Yaksha Swarupaya Jatadharaya
Pinaka Hastaya Sanatanaya
Divya Devaya Digambaraya
Tasmai ‘Ya’ Karaya Nama: Shivaya 5

Panchaksharamidam Punyam Ya: Pathechiva Sannidhau
Shivalokamavapnoti Shivana Saha Modate