Sri Satyanarayana Swami’s Dhyana Shlokams (with audio..) IG News

Satyavratam Satyaparam Trisatyam |
Satyasya yonim nihitancha satye ||
Satyasya Satyam Rita Satya Netram |
Satyataminam tvam saranam prasanna: ||

Dhwayet satyam gunatitam gunatraya samanvitham |
Lokanadham Trilokesam Kaustubhabharanam Harim ||
Patambaram Nilavarnam Sri Vatsapada Bhushitam |
Govindam Gokulanandam Brahmedvairabhipujitam ||